Semalt, web sahypasyndan baglanyşyklary çykarmak üçin 8 interaktiw gural teklip edýär

Web sahypasyndan yzygiderli täzelenýän maglumatlary almak isleýärsiňizmi? Web sahypasyndan URL-ler çykarjak bolýarsyňyzmy? Web sahypalaryndan baglanyşyk çykarmak iň kyn meseleleriň biridir. Linkshli baglanyşyklary el bilen göçürip almaly bolarsyňyz. Bu gaty ýadaw we gaharlandyryjy, köpümiziň el bilen baglanyşyk çykarmaga wagtymyz ýok.

Bu ýerde web sahypasyndan URL-leri aňsatlyk bilen çykarmaga kömek edýän gurallaryň sanawyny paýlaşdyk.

1. IWebTool Link Extractor

Internetden maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýän web esasly programma. IWebTool Link Extractor sagatda bary-ýogy bäş haýyşa rugsat berýär we mugt. Bu guraly ulanmak üçin hasap açmaly bolarsyňyz. Oňat işleýär we takyk we hakyky netijeleri berýär. Gynansagam, bu guraly dinamiki saýtlardan maglumatlary döwmek üçin ulanyp bilmersiňiz.

2. Baglaýjy ekstraktor

Web sahypasyndan URL-leri çykarmak üçin iň peýdaly we güýçli gurallaryň biridir. “Link Extractor” arkaly maglumatlary CSV we JSON faýllaryna import edip, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz. Şeýle hem, URL-leri tablisa görnüşinde görkezýär we talaplaryňyza görä birnäçe baglanyşygy goşup ýa-da aýryp bilersiňiz.

3. FireLink hasabaty

Dürli web sahypalaryndan we bloglardan baglanyşyk çykarmak üçin ulanyp boljak Firefox goşmaçasy. “FireLink Report” sahypadaky ähli baglanyşyklary öz içine alýan hasabat döredýär we içerki we daşarky URL-leri çykarmak üçin ulanylyp bilner. Programmistler, kodlaýjylar, web ussatlary we işläp düzüjiler üçin has täze, ýöne ajaýyp programma.

4. SEM baglanyşyk ekstraktory

SEM başga bir ajaýyp we giňişleýin baglanyşyk çykaryjy. Bu “Firefox” goşmaçasyny islendik kompýuterde ýa-da ykjam enjamda aňsatlyk bilen gurup bolýar. Işledilenden soň, web sahypasyndan näçe baglanyşyk isleseňiz, SEM Link Extractor ulanyp bilersiňiz.

5. SEOquake Link Extractor

Bu gural köp sanly baglanyşygy görkezýär we takyk netijeleri berýär. Şeýle hem, habar web sahypalaryndan (CNN we BBC ýaly), syýahat portallaryndan (Trivago we TripAdvisor ýaly) we elektron söwda saýtlaryndan (Alibaba, Amazon we eBay ýaly) maglumatlary gyrmak üçin SEOquake Link Extractor ulanyp bilersiňiz.

6. “OutWit Hub Link Extractor”

“OutWit Hub” -a giriş gerek däl; internetdäki iň oňat we iň güýçli maglumatlary döwmek gurallaryndan biridir. Web sahypasyndan URL-leriň hiline zyýan bermezden çykarmak isleseňiz, OutWit Hub Link Extractor siziň üçin dogry wariantdyr. Dürli ösen aýratynlyklara eýedir we köp usul bilen düzülip bilner. Bu guralyň kömegi bilen içerki we daşarky baglanyşyklary çykaryp bilersiňiz. “OutWit Hub Link Extractor” dürli süzgüç opsiýalaryny hem hödürleýär.

7. PowerShell

PowerShell (PowerShell 3) iň soňky wersiýasy web sahypasyndan URL-ler çykarmak üçin ulanylyp bilner. Ulanyjy üçin amatly interfeýs we maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen iň meşhurdyr. “PowerShell 3” -iň kömegi bilen PDF faýllaryndan we HTML resminamalaryndan maglumatlary gyryp bilersiňiz.

8. Oktoparse

“Octoparse”, bulut esasly web gözlegçisidir, kodlaşdyrmazdan web maglumatlaryny gyrmaga kömek edýär. Şeýle hem, bu guraldan web sahypasyndan dürli baglanyşyklary çykarmak üçin ulanyp bilersiňiz. “Octoparse”, basan pursatyňyzdaky baglanyşyklary takyk kesgitlemek üçin ösen maşyn öwrenmek algoritmini ulanýar.

mass gmail